ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU DOMU PARAFIALNEGO W KOLUSZKACH PRZY UL. MICKIEWICZA 40/44

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach

zaprasza do składania ofert na:

 

Wykonanie audytu energetycznego.

Termin realizacji zadania - zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż do 30.09.2017r).

Wycenę wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

1. obowiązujące przepisy prawa,

2. wizję lokalną,

3. wytyczne inwestora.

 

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta audyt energetyczny" w kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30.08.2017r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do kancelarii).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 02.09.2017 r.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 80 % wagi oferty,

Termin realizacji - 20 % wagi oferty,

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn.